Wednesday, October 17, 2018
Home > Këshilla Islame > Pesë sende janë nga natyra e fitres :

Pesë sende janë nga natyra e fitres :

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Pesë sende janë nga natyra e fitres (natyrshmërisë së pastër): Pastrimi i vendeve të turpshme (mënjanimi i qimeve), bërja synet (rrethprerja), shkurtimi i mustaqeve, mënjanimi i qimeve nga nënsqetullat dhe shkurtimi i thonjve.”

%d bloggers like this: