Saturday, October 31, 2020
Home > Këshilla Islame > Mos i harro këto, dhe mos të fleshë asnjë natë para se t’i lexosh këto sure

Mos i harro këto, dhe mos të fleshë asnjë natë para se t’i lexosh këto sure

Kjo porosi na bën të kuptojmë se besimtari nuk duhet të flejë para se të dëshmon njësimin e All-llahut dhe të kërkojë nga Ai që ta mbrojë nga sherri i njerëzve dhe i xhinëve.

Prej Ukbe bin Amirit r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:

O Ukbe bin Amir a dëshiron që t’i mësoj ty tre sure (kaptna) të cilat kanë qenë të zbritura në Tevrat, Inxhil, Zebur dhe në Kur’anin e Madhërishëm? Unë thashë (thotë Ukbe): Po, o i Dërguar i All-llahut. Pejgamberi a.s. m’i këndoi: KUL HUVALL-LLAHU EHAD, KUL EUDHU BI RABIL FELEK dhe KUL EUDHU BI RABIN-NAS.

Pastaj tha:

O Ukbe mos i harro këto, dhe mos të fleshë asnjë natë para se t’i lexosh këto sure.

Ukbe thotë: Unë kurrë s’i kam harruar dhe kurrë s’kam fjetur para se t’i këndoj këto sure.

Transmeton imam Ahmedi.

%d bloggers like this: