Monday, December 17, 2018
Home > Këshilla Islame > Kushë e thotë këtë lutja para së të flej,ai është i mbrojtur nga ç’do e keqe

Kushë e thotë këtë lutja para së të flej,ai është i mbrojtur nga ç’do e keqe

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdíhim ve ma halfehum ve la juhítune bi shej`in min ‘ilmihi il-la bima sháe vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeúduhú hifdhuhuma ve huvel-’Alijjul-’Adhím.
All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi, gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij? Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi. Kush e lexon këtë kur të bie në shtrat, ai është i mbrojtur prej All-llahut dhe nuk i afrohet atij shejtani deri sa të agoj mëngjesi” (Buhariu 4/487).Mburoja e Muslimanit

%d bloggers like this: