Home > Xhuma

Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua tregojë burrat e xhennetit? I Dërguari është në Xhennet, deshmori është në Xhennet, i sinqerti është në xhennet, fëmija është në xhennet, njeriu që viziton një vëlla në pjesën tjetër të vendbanimit për hire të Allahut është në xhennet. A doni

Read More

Sa sunete ka namazi i Xhumasë?

  Sunetet pas namazit të xhumasë E përmendëm më parë hadithin e Ibn Umerit në të cilin thuhet: “…dhe dy rekate pas xhumasë në shtëpinë e tij.” Nga Ebu Hurejra përcillet se Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur dikush nga ju të falë xhumanë, le të falë katër rekate pas saj.” Muslimi. Ndërsa

Read More

10 risitë që bëhen ditën e xhuma

  Risitë që bëhen ditën e xhuma 1. Marrja e kësaj dite si ditë pushimi. 2. “Zbukurimi” në këtë ditë me disa mëkate si rruajtja e mjekrës. 3. Falja e suneteve para xhumasë. “El-Medkhal” (2/239) 4. Preokupimi i imamit me lutje kur ngjitet në minber. “El-Baith” (64) 5. Thirrja e ezanit të dytë brenda në xhami

Read More