Home > Sadakaja

Si ta zbusësh zemrën

Zbutja e zemrës. Zbutja e zemrës nis nga përkujtimi i Allahut, sepse përmendja e Allahut e bën të përulur zemrën, e përmirëson, e zbut dhe largon prej saj harresën dhe shkujdesjen. Allahu i Lartësuar thotë: ” Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur përmendet Allahu. Vërtetë që zemrat qetësohen

Read More

VLERA E SADAKASË

• Sadakaja e bën që melekët të luten për atë që jep. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “O Allah jepi atij që jep…”. •  Sadakaja është sebep për shërimin e të sëmurëve. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë:

Read More