Home > Sadakaja

VLERA E SADAKASË

• Sadakaja e bën që melekët të luten për atë që jep. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “O Allah jepi atij që jep…”. •  Sadakaja është sebep për shërimin e të sëmurëve. I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë:

Read More