Home > Namazi

Një gabim që bëjm në namaz

  Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve. Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Allahu azze ue xhel-le nuk e shikon namazin e atij njeriu që nuk

Read More

ÇËSHTË ISIHAREJA? Kur je në dyshim për të vendosur diçka, fale namazin e istihares, psh. për martesën, punën, drejtimin e studimeve…

Në etimologji ka kuptimin; të kërkosh zgjedhje në diç. Thuhet: Kërko zgjedhje nga Allahu dhe Ai ta jep atë. Ndërsa në terminologjinë fetare ka kuptimin: Të kërkosh më të mirën e dy gjërave për të cilën ti ke nevojë për njërën prej tyre. (Ibn Haxheri në “Fet’hul Bari”) DISPOZITA E KËTIJ NAMAZI Të

Read More