Home > Kijameti

Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

Shfaqja e pretenduesve të profecisë. Një prej shenjave të shfaqura të Kijametit është edhe shfaqja e gënjeshtarëve që pretendojnë profecinë. Ata janë përafërsisht tridhjetë. Disa prej këtyre gënjeshtarëve janë shfaqur në kohën e Profetit a.s., në kohën e sahabeve dhe vazhdojnë të shfaqen akoma. Hadithet e transmetuara në lidhje me numrin

Read More

Shenjat e shfaqura të Kiametit

  Prej shenjave tё shfaqura ёshtё edhe pёrhapja e zinasё (kurvёrisё) dhe shtimi i saj ndërmjet njerёzve. I Dёrguari i Allahut alejhi selam ka paralajmёruar se kjo ka pёr tё qenё njё shenjё prej Shenjave tё Kijametit. Nё dy Sahihet përcillet nga Enesi se i Dёrguari i Allahut alejhi selam ka

Read More

Cilat janë shenjat e vogla të Kijametit?

Shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë:Dërgimi i Profetit alejhi selam. Vdekja e tij. Shenjat e vogla të Kijametit, të cilat janë:Dërgimi i Profetit alejhi selam. Vdekja e tij. Çlirimi i Shtëpisë së Shenjtë (Kudsit). Murtaja Amuas (sëmundje epidemike). Shtimi i pasurisë, saqë askush nuk ka nevojë për lëmoshë. Shfaqja e fitneve

Read More