Home > Hadithe (Page 2)

Një nga gjunahet e mëdha

Transmetohet nga Abdullah ibën Amru, radijAllahu anhu, se ka thënë: Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: “Me të vërtetë prej mëkateve të mëdha është kur njeriu i shan prindërit e tij”. Thanë sahabët: “O i Dërguar i Allahut a ka njeri i cili i shan prindërit e tij?” Pejgamberi, alejhi selem, iu përgjigj: “Kur njeriu e

Read More

5 shenjat e Kiametit

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nga shenjat e Kiametit është largimi i diturisë, përhapja e injorancës, pirja në masë e alkoolit dhe përhapja e madhe e imoralitetit.” Buhariu dhe Muslimi

Read More

KËSHTU KUPTOHET FEJA

Një grua dëgjoi se Abdullah ibën Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, i mallkoi ato gra që e ndryshojnë natyrshmërinë e tyre të krijimit, si shkuljen e vetullave, ndarjen mes dhëmbëve për zbukurim etj. Gruaja u nis drejt tij ta pyesë për këtë çështje dhe Ibën Mesudi iu përgjigj: - E

Read More

Të ankuarit nga shkaku i sëmundjeve

Nëse një njeri qan nga shkaku i sëmundjes dhe bisedon me të afërmit e tij rreth sëmundjes, a konsiderohet qarja dhe biseda e tij si kundërshtimim i Caktimit të Allahut dhe mospajtim me vendimin e Tij, duke pasur parasysh që qarja ndodh në mënyrë të pavullnetshme? Përgjigje: Qarja me lot, por pa

Read More