Home > Hadithe

Trajtoje mirë kafshën e kurbanit tënd!

Profeti salejhi selam ka thënë: “ Allahu e ka bërë detyrë mirësinë në çdo gjë. Kur të vrisni, vrisni në mënyrën më të mirë dhe kur të therni, therni në mënyrën më të mirë! Çdokush nga ju duhet ta mprehë mirë thikën dhe ta trajtojë me mëshirë bagëtinë për therje!” Muslimi Përcillet

Read More

3 Vepra e shpëtojnë njeriun dhe 3 vepra e shkatërrojnë atë

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Tri gjëra janë shpetimtare për njeriun dhe tri gjëra janë shkatërruese për njeriun, ato janë: – Devotshmëria, (edhe fshehurazi edhe haptazi) – të folurit, (edhe në kënaqësi edhe në hidhërim) – maturia, (edhe në pasuri edhe në varfëri). Kurse shkatërruese janë: – Të pasuarit e pasionêve, – koprracia, dhe – mahnitja

Read More

Cilësitë e muslimanit

Nga Abdullah ibn Amr -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të- : “Musliman është ai që kanë shpëtuar muslimanët prej (dëmit të)gjuhës dhe dorës së tij, dhe emigrues (muhaxhir) është ai që emigron

Read More

Çfarë duhet të bëjmë kur bie shi?

Duatë e ndryshme që janë përcjellur nga Profeti alejhi selam: 1. “ Allahume sajiben nafian” ( O Allah, të lutëm bëje këtë shi të dobishëm!) Buhariu 2. “ Allahume sajiben henien” (O Allah, bëje këtë shi të mirë!) Saktësoi Albani 3. “ Mutirna bifadli lahi ue rrahmetihi” ( Shiu na ra me mirësinë dhe mëshirën

Read More