Home > Dita e Gjykimit

Namazi i xhenazes

Xhenazet qe muslimani nuk e ka detyre t’ua fale namazin dhe ato qe duhet tua fale namazin (e xhenazes)? Argumentet fetare pohojne se namazi i xhenazes u falet te vdekurve prej Muslimaneve, qofshin ata te mire apo te keqinj, perderisa e keqja e tyre nuk ka arritur ne cakun e mohimit

Read More

DITA E FUNDIT …

’’Dhe i fryhet Surit dhe bie i vdekur çka ka në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do All-llahu (të mos vdesin), pastaj i fryhet atij herën tjetër, kur qe, të gjithë ata të ngritur e presin (urdhrin e Zotit)". (Kur’an, Zumer 68) Kanë thënë dijetarët se të gjitha krijesat

Read More