Home > Dita e Gjykimit

DITA E FUNDIT …

’’Dhe i fryhet Surit dhe bie i vdekur çka ka në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do All-llahu (të mos vdesin), pastaj i fryhet atij herën tjetër, kur qe, të gjithë ata të ngritur e presin (urdhrin e Zotit)". (Kur’an, Zumer 68) Kanë thënë dijetarët se të gjitha krijesat

Read More

Shenjat e shfaqura të Kiametit

  Prej shenjave tё shfaqura ёshtё edhe pёrhapja e zinasё (kurvёrisё) dhe shtimi i saj ndërmjet njerёzve. I Dёrguari i Allahut alejhi selam ka paralajmёruar se kjo ka pёr tё qenё njё shenjё prej Shenjave tё Kijametit. Nё dy Sahihet përcillet nga Enesi se i Dёrguari i Allahut alejhi selam ka

Read More

Shfaqja e pretenduesve të profecisë.

  Shfaqja e pretenduesve të profecisë. Një prej shenjave të shfaqura të Kijametit është edhe shfaqja e gënjeshtarëve që pretendojnë profecinë. Ata janë përafërsisht tridhjetë. Disa prej këtyre gënjeshtarëve janë shfaqur në kohën e Profetit a.s., në kohën e sahabeve dhe vazhdojnë të shfaqen akoma. Hadithet e transmetuara në lidhje me numrin

Read More

Kur është Kiameti?

  O i Dërguari i Allahut, kur është Kiameti? Profeti – alejhi selam – tha: Çfarë ke përgatitur për të? Tha: Dashurinë për Allahun dhe të Dërguarin e Tij. Profeti – alejhi selam – tha: Atëherë, ti do të jesh me ata që do. Buhariu dhe Muslimi

Read More

Kur do të ndodhë Kijameti?

  Kur do të ndodhë Kijameti? Xhibrili (alejhi selam) e pyeti Muhamedin (alejhi selam) se kur do të ndodhë Kijameti? Profeti (alejhi selam) i tha: “I pyeturi rreth saj nuk është më i ditur se pyetësi.” (Buhariu) Xhibrili (aleji selam) nuk e di kur do të ndodhë Kijameti, po kështu as Muhamedi (alejhi selam), as

Read More