Blog

DOBITË E LUTJES

DOBITË E LUTJES Lutja është sebep për largimin e zemërimit të Allahut. Lutja është sebep për zemërgjerësi. Lutja është shkak për zbritjen e mëshirës së Allahut dhe largimin e fatkeqësive. Lutja është sebep për largimin e brengave. Lutja është sebep për lehtësimin e çështjeve. Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Read More

Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua tregojë burrat e xhennetit? I Dërguari është në Xhennet, deshmori është në Xhennet, i sinqerti është në xhennet, fëmija është në xhennet, njeriu që viziton një vëlla në pjesën tjetër të vendbanimit për hire të Allahut është në xhennet. A doni

Read More

A është bismilahi ajet i Fatihas

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Pastaj personi thotë “Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim” pa zë, sepse ajo (Bismil-lahi) nuk është pjesë (ajet) e sures El-Fatiha dhe as i sureve të tjera. Ajo është ajet prej Kuranit që vendoset mes dy sureve. Përveç (mes) sures Berau (Et-Teube) dhe El-Enfal.” Shejh Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu

Read More

ekati dhe obligueshmëria e tij

Zekati Në gjuhën arabe zekat do të thotë: Shtim dhe rritje, thuhet: zeka ez zeru (u rrithën të mbjellat. Kjo fjalë vjen dhe me kuptimin e pastërtisë. Zekati është quajtur me këtë emër sepse me dhënjen e tij pasuria shtohet me bereqet dhe personi që e jep atë pastrohet me mëshirën

Read More