Tuesday, November 20, 2018
Home > Hadithe > 3 Vepra e shpëtojnë njeriun dhe 3 vepra e shkatërrojnë atë

3 Vepra e shpëtojnë njeriun dhe 3 vepra e shkatërrojnë atë

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve selem, ka thënë:

“Tri gjëra janë shpetimtare për njeriun dhe tri gjëra janë shkatërruese për njeriun, ato janë:

– Devotshmëria, (edhe fshehurazi edhe haptazi)
– të folurit, (edhe në kënaqësi edhe në hidhërim)
– maturia, (edhe në pasuri edhe në varfëri).

Kurse shkatërruese janë:
– Të pasuarit e pasionêve,
– koprracia, dhe
– mahnitja e njeriut me vetvetën.”

(Buhariu dhe Muslimi)

%d bloggers like this: