Home > 2018 > January

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

  A ka ilaç shërimi për pleqërinë? Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.” E pyetën: “Cila është kjo sëmundje o i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Ajo është pleqëria.” Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë

Read More

Mënyra e vizitës në varreza

  Përsa i përket formës së vizitës që përputhet me Sheriatin, ajo bëhet duke përshëndetur të vdekurin dhe duke e lutur Allahun për të. Pra, afërsisht si namazi i xhenazes. Pejgamberi (paqja,shpëtimi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.) i mësonte shokët e tij që kur

Read More