Home > 2017 > December

Ndalimi i uljes mbi varr

  Thote i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te: “Sikur te ulet ndonjeri prej jush mbi nje gace (prush zjarri) dhe ti digjen rrobat derisa ti arrije ne lekuren e tij, eshte me mire per te se sa te ulet mbi varr “. Transmeton imam Muslimi -Allahu e

Read More

Sunet i harruar

  Renia ne sexhde pasi imami ka vendosur ballin/ fytyren ne toke – sunet i harruar Shejh Albani (Allahu e meshirofte!): Sahabet faleshin me te Derguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe kur ai shkonte ne ruku ata shkonin (binin) ne ruku. Dhe kur thoshte “semiAllahu limen hamideh” ata vazhdonin te qendronin

Read More

Dua – Lutje te ndryshme ne shqip.

Dua – Lutje O Zot i plotëfuqishëm i lutemi madhërisë sate që të na drejtosh e udhëzosh në të vërtetën në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit,për n’derë të Kur’anit të pa konkurencë për n’derë të muajit të rahmetit,magfiretit,e shpetimit dhe për n’derë te dërguarit tënd Muham-med Mustafasë. Na fal neve o

Read More

Ejani për në Namaz

Namazi në Islam gëzon një pozitë të lartë dhe një rëndësi të veçantë, është si koka në lidhje me trupin. Pra siç nuk mund të paramendohet trupi pa kokë, ashtu nuk mund të paramendohet Islami pa namaz. – Mirësitë dhe dobitë e namazit: [1] Namazi është bërë obligim mbi shtatë qiejt pa

Read More